M&A


Bolagstransaktioner tenderar att bli allt mer komplexa, vilket ställer högre krav på kompetent rådgivning genom hela processen. På Fredersen företräder vi regelbundet såväl köpare som säljare samt deras finansiärer. Vi erbjuder kvalificerad projektledning med förhandling och dokumentation. Att vi tar ett helhetsansvar innebär att vi ansvarar såväl för de sedvanliga legala delarna av processen som alla praktiska frågor i samband med transaktionen. Allt i syfte att göra övergången från säljare till köpare så smidig som möjligt och undvika störningar i verksamheten.

Vi förhandlar och dokumenterar såväl publika som privata företagsförvärv och vid publika förvärv ansvarar vi ofta för upprättandet av prospekt. Vi har även lång erfarenhet av fastighetsaffärer och biträder regelbundet vid komplexa transaktioner av större fastighetsbestånd.

För frågor angående M&A, kontakta gärna Hannes Mellberg


M&A

Bolagstransaktioner tenderar att bli allt mer komplexa, vilket ställer högre krav på kompetent rådgivning genom hela processen. På Fredersen företräder vi regelbundet såväl köpare som säljare samt deras finansiärer. Vi erbjuder kvalificerad projektledning med förhandling och dokumentation. Att vi tar ett helhetsansvar innebär att vi ansvarar såväl för de sedvanliga legala delarna av processen som alla praktiska frågor i samband med transaktionen. Allt i syfte att göra övergången från säljare till köpare så smidig som möjligt och undvika störningar i verksamheten.

Vi förhandlar och dokumenterar såväl publika som privata företagsförvärv och vid publika förvärv ansvarar vi ofta för upprättandet av prospekt. Vi har även lång erfarenhet av fastighetsaffärer och biträder regelbundet vid komplexa transaktioner av större fastighetsbestånd.

För frågor angående M&A, kontakta gärna Tora Molander

CORPORATE FINANCE
& CAPITAL MARKETS


Fredersen har skaffat sig ledande specialistkompetens som rådgivare till emittenter, investerare och andra aktörer på finansmarknaden vid publika emissioner och annan eget kapitalbaserad kapitalanskaffning samt upptagande till handel på både börs och andra handelsplatser. Vårt Corporate Finance-team har även specialistkompetens när det gäller publika bud. Vår styrka sitter i förmågan att på ett effektivt och överskådligt sätt hantera allt mer komplicerade kapitalförsörjningsprocesser med allt från val och strukturering till projektledning och slutförande av nyemissioner och annan kapitalanskaffning. I börsintroduktioner och liknande kännetecknas vår rådgivning av ett mycket praktiskt inriktat och kostnadseffektivt förhållningssätt. Vi hanterar till exempel ofta upprättande av prospekt.

På Fredersen har vi bred erfarenhet av kvalificerad rådgivning till såväl noterade som onoterade bolag och vi biträder regelbundet våra klienter vid bolagsstämmor, incitamentsprogram och private placements, börsintroduktioner och publika bud.

För frågor angående Corporate Finance & Capital Markets, kontakta gärna Nina Johnsson eller Nils Fredrik Dehlin


CORPORATE FINANCE
& CAPITAL MARKETS

Fredersen har skaffat sig ledande specialistkompetens som rådgivare till emittenter, investerare och andra aktörer på finansmarknaden vid publika emissioner och annan eget kapitalbaserad kapitalanskaffning samt upptagande till handel på både börs och andra handelsplatser. Vårt Corporate Finance-team har även specialistkompetens när det gäller publika bud. Vår styrka sitter i förmågan att på ett effektivt och överskådligt sätt hantera allt mer komplicerade kapitalförsörjningsprocesser med allt från val och strukturering till projektledning och slutförande av nyemissioner och annan kapitalanskaffning. I börsintroduktioner och liknande kännetecknas vår rådgivning av ett mycket praktiskt inriktat och kostnadseffektivt förhållningssätt. Vi hanterar till exempel ofta upprättande av prospekt.

På Fredersen har vi bred erfarenhet av kvalificerad rådgivning till såväl noterade som onoterade bolag och vi biträder regelbundet våra klienter vid bolagsstämmor, incitamentsprogram och private placements, börsintroduktioner och publika bud.

För frågor angående Corporate Finance & Capital Markets, kontakta gärna Nina Johnsson eller Hannes Mellberg

TVISTELÖSNING


Tvister är ibland en oundviklig del av affärslivet. På Fredersen ser vi tillsammans med vår klient till att lösa tvisten på bästa sätt utifrån de aktuella och givna förutsättningarna. Fredersens processgrupp hanterar alla typer av kommersiella tvister såväl i domstol som i skiljeförfaranden. Vi har stor erfarenhet av speciella processformer som arbetstvister och tvister om reklam och immaterialrättsliga intrång, men självklart även av allmänna affärsjuridiska rättstvister. Fredersens jurister anlitas regelbundet som ombud i domstolar och skiljenämnder och har både den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera tvister på ett sätt som minimerar störningar i våra klienters verksamhet. I tvister som kräver särskilda specialistkunskaper samarbetar våra processjurister med byråns övriga verksamhetsgrupper. Fredersens jurister anlitas även frekvent som skiljemän i såväl nationella som internationella skiljeförfaranden.

En rättslig process kan ofta undvikas genom ett korrekt och tydligt agerande. Vår rådgivning omfattar inte enbart själva processen, utan även vilka taktiska och strategiska överväganden som bör göras innan en process inleds, förlikningsförhandlingar och bistånd i mediala frågor som kan inverka på tvisten. Vi lämnar även råd om hur man genom förebyggande arbete kan undvika potentiella tvister.

För frågor angående Tvistelösning kontakta gärna Filip Funk.


TVISTELÖSNING

Tvister är ibland en oundviklig del av affärslivet. På Fredersen ser vi tillsammans med vår klient till att lösa tvisten på bästa sätt utifrån de aktuella och givna förutsättningarna. Fredersens processgrupp hanterar alla typer av kommersiella tvister såväl i domstol som i skiljeförfaranden. Vi har stor erfarenhet av speciella processformer som arbetstvister och tvister om reklam och immaterialrättsliga intrång, men självklart även av allmänna affärsjuridiska rättstvister. Fredersens jurister anlitas regelbundet som ombud i domstolar och skiljenämnder och har både den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera tvister på ett sätt som minimerar störningar i våra klienters verksamhet. I tvister som kräver särskilda specialistkunskaper samarbetar våra processjurister med byråns övriga verksamhetsgrupper. Fredersens jurister anlitas även frekvent som skiljemän i såväl nationella som internationella skiljeförfaranden.

En rättslig process kan ofta undvikas genom ett korrekt och tydligt agerande. Vår rådgivning omfattar inte enbart själva processen, utan även vilka taktiska och strategiska överväganden som bör göras innan en process inleds, förlikningsförhandlingar och bistånd i mediala frågor som kan inverka på tvisten. Vi lämnar även råd om hur man genom förebyggande arbete kan undvika potentiella tvister.

CORPORATE COMMERCIAL


Fredersen agerar som en uttalad strategisk partner till våra klienter. Som sådan strävar vi alltid efter att förstå klientens verksamhet och affärer och vi värderar långsiktiga relationer högt. Vi arbetar nära våra klienter och vet att kvalificerad affärsjuridisk rådgivning inte enbart kräver skickliga jurister med specialistkompetens utan också gedigen branschkunskap och kommersiell förståelse.

Vi granskar, upprättar och förhandlar alla typer av kommersiella avtal. För flera av våra klienter, såväl noterade bolag inom bygg-, fastighets- och medtechsektorn som bolag inom finanssektorn fungerar vi i praktiken som bolagsjurister och hanterar all löpande juridik som arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsformalia, bolagsfinansiering, börs- och värdepappersrätt samt bolagsstämmor.

Fredersens service vad gäller helhetslösningar för att hantera alla legala frågor för våra större klienter innefattar allt från att vi i praktiken fungerar som klientens legala avdelning till att vi har jurister utplacerade under kortare eller längre perioder hos klienten.

För frågor angående Corporate Commercial, kontakta gärna Jonas Kullgren


CORPORATE COMMERCIAL

Fredersen agerar som en uttalad strategisk partner till våra klienter. Som sådan strävar vi alltid efter att förstå klientens verksamhet och affärer och vi värderar långsiktiga relationer högt. Vi arbetar nära våra klienter och vet att kvalificerad affärsjuridisk rådgivning inte enbart kräver skickliga jurister med specialistkompetens utan också gedigen branschkunskap och kommersiell förståelse.

Vi granskar, upprättar och förhandlar alla typer av kommersiella avtal. För flera av våra klienter, såväl noterade bolag inom bygg-, fastighets- och medtechsektorn som bolag inom finanssektorn fungerar vi i praktiken som bolagsjurister och hanterar all löpande juridik som arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsformalia, bolagsfinansiering, börs- och värdepappersrätt samt bolagsstämmor.

Fredersens service vad gäller helhetslösningar för att hantera alla legala frågor för våra större klienter innefattar allt från att vi i praktiken agerar som klientens legala avdelning till att vi har jurister utplacerade under kortare eller längre perioder hos klienten.

För frågor angående Corporate Commercial, kontakta gärna Fredrik Bogren